Tilbagestrømningssikring

Har din virksomhed en lovlig vandinstallation?

 

Kravene i BR18 er strammet endnu engang.

Dette er sket for at sikre vandværkets ledningsnet og interne vandledninger mod en forurening da vand efterhånden er en kostbar ressource og en forurening kan have katastrofale følger, både menneskeligt og økonomisk.

Det er virksomhedens ansvar, at der ikke kan ske en forurening fra ejendommen. Vær opmærksom på, at det er virksomheden, der skal betale og sørge for installation og vedligehold af en korrekt sikring.

Det betyder at stort set alle virksomheders vandinstallationer bør sikres bedre end de er i dag, for at overholde gældende lovgivning på området.

Hvis en virksomhed bruger vandet til andet end et tee-køkken og toiletter bør virksomheden gennemgås for manglende tilbagestrømningssikringer.

 

Hvis virksomheden indeholder fx:

 • Vand til produktion
 • Vand til storkøkken
 • Vand til kaffeautomater
 • Vand til diverse maskiner som fx højtryksrenser mm
 • Vand til springvand/ vandkunst mm
 • Vand til slangeskabe
 • Vand til sprinkling
 • Vand efter trykforøgeranlæg
 • Vandfilter
 • Regnvandsinstallationer, tilsluttet vandforsyningsnettet
 • mm

 

En vandinstallation kan blive kategoriseret fra 1-5 afhængeligt af forureningsrisiko.

Ud for nedenstående kategori skal virksomheden sikres mod tilbageløb.

Mediekategori 1: Vand til menneskeligt forbrug, der kommer fra vandledningsnet med drikkevand. Findes fx i forbindelse med almindelige boliger samt vandinstallationer, der kun forsyner toiletter og vaske med koldt vand.

Mediekategori 2: Vand, der ikke medfører menneskelig sundhedsrisiko, og som derfor er vurderet egnet til menneskeligt forbrug (inkl. vand fra et drikkevandssystem, hvor der er sket et skift i vandets smag, lugt, farve og temperatur (pga. opvarmning eller køling)

Findes fx i forbindelse med:  varmtvandsinstallationer, slagterforretninger, cafeterier, hotelkøkkener og andre storkøkkener, virksomheder der blander vandet med næringsmidler (suppe, juice, syltetøj eller alkohol), brandslukningsanlæg (slangevinder), blødgøringsanlæg (afkarbonatiseringsanlæg) til teknisk brug, drikkevandskølere samt ismaskiner.

Mediekategori 3:  Medium der indeholder et eller flere skadelige stoffer og derfor medfører nogen menneskelig sundhedsrisiko.   

Findes fx i forbindelse med:   industriopvaskemaskiner med indbygget blødgøringsanlæg, højtryksrensere med rengørings- og desinfektionsanlæg, vaske mv. i frisørsaloner samt sodavandsmaskiner (kulsyre tilsætning)

Mediekategori 4: Medium der medfører en menneskelig sundhedsrisiko, da det indeholder et eller flere giftige eller meget giftige stoffer eller et eller flere radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer.    

Findes fx i forbindelse med:  kemiske industrier, laboratorier (dog ikke med mikrobiologisk materiale), galvaniserings virksomheder, installationer i forbindelse med svømmebade (kemikaliedosering), nedgravede have vandingssystemer, industrivaskemaskiner samt industriopvaskemaskiner

Mediekategori 5: Medium, der indeholder mikrobiologiske elementer eller virus og derfor medfører en menneskelig sundhedsrisiko.   

Findes fx i forbindelse med:  installationer i forbindelse med rensningsanlæg, virksomheder med mikrobiologiske processer, landbrugets avls- og driftsbygninger (i de tilfælde, hvor installationen ikke kan fastsættes til en lavere kategori), bilvaskeanlæg, anlæg hvor regnvand anvendes til tøjvask og wc-skyl (Rørcenteranvisning 003), ridecentre og hestestutterier samt stalde og områder med dyrehold

 

Hvordan kan en tilbagestrømning overhovedet opstå?

Tilbagestrømning kan skyldes flere forskellige ting:

 

1.Tilbageløb, hvis trykket i primær nettet falder eller helt forsvinder (fx ved større lokale eller regionale strømsvigt, hvor det statiske tryk fra bygningens installation presser vandet ud i vandforsyningsnettet).

2. Tilbagetryk forårsaget af et højere vandtryk i sekundær nettet end i primær nettet (fx ved installation af trykforøgeranlæg eller andre typer pumper, hvor kontraventilen/tilbagestrømningssikringen enten mangler eller er defekt). Det er også kendt fra fjernvarme forsynede anlæg, hvor der er en lækage i en varmtvandsbeholder eller varmeveksler. Fjernvarme Trykket er de fleste steder højere end vandtrykket, og fjernvarmevandet bliver derfor trykket ind i vandforsyningsnettet.

3.Tilbagesug forårsaget af et trykfald i primær nettet (fx ved lækager i vandforsyningsledninger, vedligeholdelse og reparation af brandhaner, højt vandforbrug ved brandslukning samt aftapning af primær nettet i forbindelse med reparation). Tilbage-sugningen kan forstærkes ved hævertvirkning og således tømme vandet i diverse tilsluttede anlæg såsom kar, vandbehandlingsanlæg og diverse filteranlæg.

 

Hvad siger loven?  

Normalt stilles der krav om vandinstallationer og tilbagestrømssikring via Byggeloven. Hvis installationen er lovligt udført, og der ikke er sket væsentlige ændringer, siden den blev udført, kan man med Byggeloven i hånden ikke kræve, at installationen ændres.

Via Vandforsyningsregulativet har vandværket dog mulighed for at pålægge ejerne at foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen ønsker af hensyn til vandinstallationens forsvarlige funktion. De kan bl.a. pålægge ejeren at etablere og dokumentere hans kontrol af tilbagestrømningssikringen. Dette gælder både i forbindelse med nyanlæg og eksisterende anlæg.

Krav til vandforsyningssystemer findes i Bygningsreglementet BR18, Vandforsyningslovgivningen, Autorisationslovgivningen og i Miljølovgivningen samt i vandforsyningernes Normal-regulativer. Krav til vandinstallationer inden for skel er angivet i Bygningsreglementet, og DS 439 Norm for vandinstallationer angiver, hvordan de overordnede krav fra Bygningsreglementet opfyldes i praksis.

Inden for den europæiske standardisering er problemet med tilbagestrømning blevet taget op i den europæiske standard DS/EN 1717 ”Forholdsregler til sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring”, der behandler risikoen for tilbagestrømning og krav til forholdsregler for at forhindre tilbagestrømning. Standarden udkom i 2001, men har ikke været brugt særlig meget i Danmark.

I Danmark er vandinstallationer indtil nu blevet udført efter retningslinjerne i DS 439, som repræsenterer de danske traditioner. Man er nu nødt til at forholde sig til regler og krav i DS/EN 1717, og blandt andet vurdere, om de krav der stilles her er svagere eller strengere end traditionelle krav i Danmark. En generel holdning kunne være, at man af hensyn til drikkevandssikkerheden altid vil vælge det strengeste krav, hvad enten det står i DS 439 eller i DS/EN 1717

 

Uddrag af BR 18 § 407

Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand, vand fra brandslukningsanlæg og vand, der er tappet ved et tapsted, ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen.

Stk. 2. Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, f.eks. fra svigtende tilbagestrømningssikringer, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

Stk. 3. Sikring mod tilbagestrømning skal ske i overensstemmelse med DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer og Rørcenter-anvisning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer, at der ikke sker tilbagestrømning af vand i drikkevandinstallationen og vandforsyningsanlægget.

 

Drift og vedligehold af vandinstallationer § 419

Drift og vedligehold af vandinstallationer skal ske, så de til enhver tid overholder bestemmelserne i §§ 404-418.

Stk. 2. Vedligehold af tilbagestrømningssikringer skal ske i overensstemmelse med DS/EN 806-5 Specifikationer for drikkevandsinstallationer i bygninger – Del 5: Drift og vedligehold eller på en anden måde, som på tilsvarende vis sikrer, at funktionen af tilbagestrømningssikringerne er opretholdt.

Stk. 3. Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual ved ibrugtagning. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Stk. 4. Før at en vandinstallation eller dele af en installation må tages i brug, også efter reparation, skal der foretages en gennemskylning med drikkevand.

Stk. 5. Ubenyttede installationer skal afmonteres den del af installationen, som er i brug for at forhindre bakterievækst mv. Afmonteringen skal ske umiddelbart ved afgrening fra den del af installationen, som er i brug.

 

Martin Blom har gennemgået kursus i DS/EN 1717 og er certificeret til montering og servicering af tilbagestrømningssikringer.

Martin Blom VVS Aps tilbyder en installations gennemgang af virksomhedens vandinstallationer for 1.000 kr. + moms.

Virksomheden vil få modtage rapport med forslag til sikring af vandinstallationen så den lever op til gældende regler.

Derudover vil virksomheden modtage et uforpligtende tilbud på levering og montering af evt manglende tilbagestrømningssikringer.

 

Hvis virksomheden d.d lever op til gældende regler og ikke bør have foretaget ændringer vil gennemgangen blive faktureres med 500 kr. + moms